Preventieve gehoorzorg voor zorg­verzekeraars

Gehoorschade door industrieel of recreationeel lawaai is een complex probleem dat vanuit verschillende invalshoeken benaderd moet worden. Dit veronderstelt de inzet van een multidisciplinair team en het continu afstemmen tussen verschillende deskundigen. De ervaring leert dat dit in de praktijk te weinig of niet gebeurt.

Gezondheidswinst is vooral te realiseren door het voorkomen van aandoeningen en (vroeg)opsporing. Toch is er bij zorgverzekeraars een zekere terughoudendheid voor het verzekeren van preventie van gehoorschade. Hoe komt dat?

Enkele belemmerende factoren op een rij:

  • Gehoorschade door industrieel of recreationeel lawaai is een complex probleem dat vanuit verschillende invalshoeken benaderd moet worden. Dit veronderstelt de inzet van een multidisciplinair team en het continu afstemmen tussen verschillende deskundigen. De ervaring leert dat dit in de praktijk te weinig of niet gebeurt.
  • Het ontbreekt aan een effectieve screeningstechniek voor (vroeg)­opsporing. Op basis van de klassieke pieptoontest met koptelefoon (audiometrie) is dit niet mogelijk. De schade wordt hiermee pas opgemerkt als het al te laat is.
  • En tenslotte het ontbreken van continuïteit in de zorg na de (vroeg)opsporing.

Accredited Service Providers in de gezondheidszorg: game-changing

HearingCoach is een organisatie en bestaat uit Accredited Service Providers. De inbreng van hun expertise in de preventieve gezondheidszorg is 'game changing'. Vanuit hun opleiding is preventieve 'case finding' en advisering over risicofactoren geen probleem. Zo dragen ze bij tot de kwaliteitsborging, de vereen­voudiging van de zorgketen en de perfecte match tussen preventie en curatieve zorg.

Healthy Hearing Program bevordert continuïteit (therapietrouw)

Het introduceren van het Healthy Hearing Program biedt perspec­tieven in het kader van de preventieve therapietrouw, bijvoorbeeld door de mogelijk­heden te onderzoeken van "preventiecontracten" tussen de Accredited Service Provider-patiënt/cliënt-zorgverzekeraar.

Oto Akoestische Emissies: nieuwe gouden standaard voor (vroeg)opsporing gehoorschade

Cruciaal is een onderzoekstechniek te gebruiken die toelaat om gehoorschade 'vroegtijdig' op te sporen. Op basis van de pieptoontest met koptelefoon (audiometrie) die men nu klassiek gebruikt is dit niet mogelijk. De schade wordt hiermee pas opgemerkt als het al te laat is. Een meer geschikte techniek om gehoorschade in een vroeg stadium zichtbaar te maken is 'Oto Akoestische Emissies' (OAE's). Door OAE-metingen te herhalen krijg je een duidelijk beeld in welke mate je gehoorschade evolueert en of het aan te raden is gehoor­beschermers te dragen.

Omdat patiënten de 'behoefte aan preventie' niet als dusdanig ervaren draagt de laagdrempeligheid en goede toegankelijkheid van de zorgverlener (Accredited Service Provider), het zorgprogramma (Healthy Hearing Program) en het screenings­instrument voor (vroeg)opsporing (OAE-techniek) in belangrijke mate bij tot het succes.

Naarmate de preventieve zorg professioneler, planmatiger en systematischer aangepakt wordt, ligt het in de rede dat zorgver­zekeraars ruimte maken voor het geven van financiële stimuli.

Hoe doet HearingCoach dat?

HearingCoach heeft een preventief gehoorzorg­programma ontwikkeld, het Healthy Hearing Program. Dit preventieve gehoorzorg­programma draagt zorg voor de gezonde gehoorkwaliteit van mensen.

Lees meer...

Contact0115 617 230

Contactgegevens

HearingCoach International
Mr. F.J. Haarmanweg 75
4538 AN  Terneuzen
Tel.: +31 (0)115 617 230
Fax: +31 (0)84 877 86 57
E-mail: info@hearingcoach.com
Contact worldwide

Contactformulier

Nieuwsbrief

Volg ons ook op social media