Copyright

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Het gebruik van deze website en toegang tot deze website betekent dat u als gebruiker akkoord gaat met de volgende bepalingen. HearingCoach is niet aansprakelijk voor enige schade - direct of indirect - als gevolg van toegang tot en gebruik van deze website. HearingCoach garandeert niet het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op deze website
HearingCoach streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. HearingCoach wijst echter elke aansprakelijkheid af voor onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie die op of via deze website wordt weergegeven. HearingCoach aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van informatie van derden waarnaar op deze website wordt verwezen.

Hoewel HearingCoach alles in het werk zal stellen om de online overdracht van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt HearingCoach geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gevolgen en / of schade veroorzaakt door het online verzenden van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto's, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan door HearingCoach zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van HearingCoach zijn uitsluitend bedoeld ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door HearingCoach onderhouden en HearingCoach heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en inhoud van deze websites. HearingCoach geeft daarom geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle gegevens die op deze website worden weergegeven, waaronder teksten, foto's, illustraties, (handels) namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan HearingCoach of andere partijen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen zonder de uitdrukkelijke toestemming van HearingCoach.

Virussen
HearingCoach garandeert niet dat de informatie, software of verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.