Skip to main content

Algemene voorwaarden

Op deze pagina treft u onze algemene voorwaarden aan. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1: Toepassingsgebied
 • Artikel 2: Aanbiedingen en bestellingen
 • Artikel 3: Prijzen
 • Artikel 4: Leveringstermijnen en medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst
 • Artikel 5: Hoeveelheden, conformiteit en gebreken
 • Artikel 6: Betalingen
 • Artikel 7: Faillissement en opschorting van betaling
 • Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 9: Aansprakelijkheid – vrijwaring
 • Artikel 10: Aansprakelijkheid ten opzichte van derden – vrijwaring
 • Artikel 11: Verhindering in de uitvoering van de overeenkomst
 • Artikel 12: Retentierecht
 • Artikel 13: Hoofdelijkheid
 • Artikel 14: Industriële en intellectuele eigendom
 • Artikel 15: Onderhoud – verlenen van diensten
 • Artikel 16: Toepasselijk recht – geschillen

1: Toepassingsgebied

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2: Aanbiedingen en bestellingen

 1. De aanbiedingen van HearingCoach International dienen steeds als een geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de aanbieding een kortere of langere periode vermeld wordt. De aanbiedingen van HearingCoach International kunnen door haar worden herroepen binnen de twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de wederpartij. Behoudens andersluidende bepaling op de bestelbon of factuur, gebeurt de uitvoering van de gesloten overeenkomst steeds onder de algemene verkoopsvoorwaarden van HearingCoach, vermeld op de bestelbon en/of facturen, met uitsluiting van de eigen verkoopsvoorwaarden van de wederpartij, zelfs indien deze vooraf of naderhand worden meegedeeld.
 2. Indien door HearingCoach International bij de aanbieding of tijdens de onderhandelingen een model, een tekening, een monster of een voorbeeld is getoond of verstrekt, dan verbindt dit HearingCoach International niet voor wat betreft de conformiteit of de vorm van de te leveren goederen. De hoedanigheid of de vorm kan hiervan afwijken, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Ingeval van rechtstreekse bestelling zonder voorafgaande aanbieding door HearingCoach International, komt de overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke bevestiging binnen de veertien dagen door HearingCoach International. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder uitdrukkelijk voorbehoud is geschied.
 4. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van HearingCoach International zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging binnen de veertien dagen door een persoon bevoegd om HearingCoach International te verbinden. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder uitdrukkelijk voorbehoud is geschied.

3: Prijzen

 1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief leveringskosten, vervoerskosten en verzekeringskosten, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De prijs is in principe deze die bestaat op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. HearingCoach International kan echter, zelfs na het sluiten van de overeenkomst, de prijzen aanpassen ingeval van stijging van de prijsbepalende factoren, ook al was deze stijging voorzienbaar, tenzij anders is overeengekomen. Indien in dat geval de totale prijs met meer dan 10% aangepast wordt, is de koper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de bovenvermelde prijsstijging slechts geldt voor een duidelijk onderscheiden deel van de overeenkomst, dan kan de ontbinding slechts voor dat deel plaatsvinden.

4: Leveringstermijnen en medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst

 1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. HearingCoach International mag daarbij een bestelling in fazen leveren indien de bestelling in verschillende delen kan gefactureerd worden.
 2. De koper dient aan HearingCoach International zijn medewerking te verlenen bij de uitvoering van zijn prestaties voortvloeiend uit de gesloten overeenkomst. Deze medewerking wordt geacht niet te zijn verleend ingeval de goederen of de diensten die aan de koper worden aangeboden op de afgesproken datum en tijdstip, niet kunnen worden geleverd. In dat geval wordt de koper van rechtswege ingebrekegesteld en is hij een boete verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. Alle verdere kosten voortvloeiend uit het niet verlenen van de medewerking zijn voor rekening van de koper, onverminderd alle overige rechten van HearingCoach International voortvloeiend uit deze tekortkoming.

5: Hoeveelheden, conformiteit en gebreken

 1. De controle van de geleverde hoeveelheden berust bij de koper. Ingeval deze aan HearingCoach International binnen de 24 uren na ontvangst hieromtrent schriftelijk geen bemerkingen heeft overgemaakt, dan worden de geleverde hoeveelheden geacht overeen te stemmen met deze vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of gelijkaardige documenten.
 2. De koper is gehouden de conformiteit van de geleverde goederen na te kijken. Ingeval de koper aan HearingCoach International binnen de 3 dagen na ontvangst hieromtrent schriftelijk geen bemerkingen heeft overgemaakt, dan worden de geleverde goederen geacht conform te zijn aan deze waarover overeenkomst werd bereikt, onverminderd de bepalingen van art 2.2. van deze algemene voorwaarden.
 3. Ingeval van gebreken, is de koper gehouden HearingCoach International schriftelijk te verwittigen binnen de 3 dagen volgend op het ogenblik waarop eventuele gebreken redelijkerwijze vastgesteld hadden kunnen worden. Ingeval van bemerkingen, bedoeld in de gevallen van 5.1. tot 5.3. dient de koper steeds alle mogelijke bewijsstukken voor te leggen. Bij gebreke hiervan, zullen de opmerkingen of klachten als ongegrond dienen te worden aangemerkt.

6: Betalingen

 1. De betalingstermijn bedraagt steeds uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst. Verrekening door de wederpartij is niet toegestaan tenzij HearingCoach International de tegenvordering onvoorwaardelijk als juist heeft erkend.
 2. Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling vanwege de wederpartij is ontvangen, is er op het openstaande bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente verschuldigd van minimaal 12 % op jaarbasis of een percentage gelijk aan het percentage bepaald in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties indien dit percentage hoger zou zijn dan het eerst vermelde percentage. De aldus verschuldigde rente geldt als financiële compensatie voor het geleden renteverlies.
 3. Ingeval de wederpartij in gebreke blijft te betalen binnen de in artikel 6.1. bepaalde betalingstermijn, dan zal deze gehouden zijn tot het vergoeden van alle kosten van de buitengerechtelijke invordering waartoe onder andere moeten gerekend worden de kosten van aanmaningen en alle andere rechtstreekse en onrechtstreekse incassokosten. In elk geval zal het bedrag waartoe de wederpartij met betrekking tot de buitengerechtelijke invorderingskosten gehouden zal zijn niet lager mogen zijn dan 125,00 Euro. Ingeval HearingCoach International dient over te gaan tot gerechtelijk invordering, zal de wederpartij gehouden zijn tot het vergoeden van alle kosten die HearingCoach International dient te maken in het kader van de gerechtelijke procedure, daartoe onder andere behorende alle door HearingCoach International te betalen advocatenkosten en -honoria. Ingeval echter gecontracteerd wordt met een particulier, zal HearingCoach International in dit laatste geval slechts recht hebben op de wettelijk voorziene vergoedingen.
 4. Betalingen dienen zonder enige vermindering te gebeuren bij voorkeur op de doorHearingCoach International vermelde bankrekening. Zij kunnen ook plaatsvinden tijdens de kantooruren op de zetel van HearingCoach International of op een andere door HearingCoach International aangegeven wijze.
 5. De door wederpartij gedane betalingen worden in de hierna bepaalde volgorde gebruikt tot aanzuivering van alle verschuldigde renten, kosten, boeten en hoofdsommen.
 6. HearingCoach International heeft te allen tijde het recht het stellen van zekerheid door de koper te verlangen. Deze zekerheid moet zodanig zijn, dat haar vordering en de eventueel daarmee gepaard gaande intresten en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat HearingCoach International deze ongehinderd en zonder moeite kan te gelde maken. Indien zekerheidsstelling wordt geweigerd, is HearingCoach International gerechtigd de (verdere) nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper op te schorten.
 7. Ingeval van niet tijdige betaling van eender welke factuur binnen de in artikel 6.1. vermelde termijn, worden, in afwijking van artikel 6.1., alle nog niet vervallen facturen volledig en meteen opeisbaar en vervalt elke toegekende korting.

7: Faillissement en opschorting van betaling

 1. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst mochten voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, opschorting van betaling, ondercuratelestelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt deze geacht van rechtswege in gebreke te zijn. In voorkomend geval is HearingCoach International gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de haar verder toekomende rechten en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd de toepassing van de bepalingen van art 6.7.

8: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door HearingCoach International geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling door de koper van hoofdsom, kosten, intresten en eventuele boetes, zelfs indien deze goederen zich reeds in de gebouwen of op de terreinen van de koper bevinden.
 2. Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en de koper in gebreke is of HearingCoach International goede redenen heeft te vrezen dat de koper in gebreke zal blijven, kan HearingCoach International, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De koper verleent HearingCoach International de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door HearingCoach International éénzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, onverminderd haar recht om vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen.

9: Aansprakelijkheid – vrijwaring

 1. In geval van toerekenbare, niet-tijdige, niet volledige of niet goede levering of prestatie, hoe dan ook, door HearingCoach International, wordt door HearingCoach International aan de verplichting tot vergoeding van de schade volledig voldaan, door, wat door de koper is gekocht of waartoe opdracht werd gegeven, naar keuze alsnog te leveren, te herstellen of te verbeteren, onverminderd het bepaalde in artikel 5. Indien in dat geval nieuwe levering of prestatie niet (meer) mogelijk is zal HearingCoach International de reeds geleverde goederen tegen terugbetaling van de koopsom terugnemen. HearingCoach International is echter nooit aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke of geringe afwijkingen van kwaliteit.
 2. De aansprakelijkheid van HearingCoach International is uitdrukkelijk beperkt tot het in artikel 9.1. bepaalde, zodat HearingCoach International nooit aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen. Aldus zal HearingCoach International nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor onder andere vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voort- vloeiend uit aanspraken van derden jegens de koper of welke andere schade dan ook. Deze opsomming is niet limitatief. Indien HearingCoach International, in weerwil van het bepaalde in lid 2 hierboven, alsnog tot enige schadevergoeding gehouden zou zijn, dan zal de totale aansprakelijkheid in geen geval hoger kunnen zijn dan de laagste van de volgende twee bedragen: 12.500,00 Euro of het bedrag gelijk een de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
 3. HearingCoach International kan, indien zij daartoe wordt verzocht door de koper, met betrekking tot door haar geleverde of te leveren producten en/of diensten, aanbevelingen en/of technische adviezen verstrekken, zonder dat zij daarbij en daarvoor overigens enige aansprakelijkheid jegens de koper aanvaardt of op zich neemt. De koper is derhalve volledig verantwoordelijk voor het onderzoek naar de geschiktheid van het product voor het verdere gebruik of doel binnen zijn activiteiten, ook op langere duur. De koper is volledig verantwoordelijk voor schade welke mocht ontstaan door gebruik van het product in strijd met daarbij gegeven instructies.
 4. Indien onze koper gelaedeerde is in de zin van art. 12 van EG-richtlijn 85/374, worden diens daaruit voortvloeiende aanspraken door dit artikel niet beperkt of uitgesloten.

10: Aansprakelijkheid ten opzichte van derden – vrijwaring

 1. HearingCoach International kan voor schade veroorzaakt aan derden bij de uitvoering van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, ten opzichte van derden nooit een grotere aansprakelijkheid hebben dan dewelke die zij heeft ten opzichte van wederpartij. De wederpartij van HearingCoach International vrijwaart haar tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden, waar mogelijk, een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van HearingCoach International bedingen. De wederpartij vrijwaart HearingCoach International bovendien volledig tegen aanspraken op schadevergoeding door derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten veroorzaakt door het gebruik van tekeningen, gegevens, materialen, onderdelen of productiepocédés, welke aan ons door of vanwege onze wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

11: Verhindering in de uitvoering van de overeenkomst

 1. HearingCoach International is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen indien dit te wijten is aan
  1. een verzuim of tekortkoming bij of door één van haar leveranciers, onderaannemers of vervoerders,
  2. brand bij haarzelf of één van haar leveranciers of onderaannemers
  3. werkstaking of lock out bij haarzelf of één van haar onderaannemers
  4. relletjes of oproer
  5. oorlogsomstandigheden
  6. overheidsmaatregelen waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden – zware vorst of wintertoestand
  7. omstandigheden die van aard zijn dat gehoudenheid door HearingCoach International niet meer kan worden gevergd, indien deze omstandigheden zich voordoen gedurende een periode van meer dan zes maanden
 2. In die gevallen is HearingCoach International gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in plaats van na te komen zonder verdere schadevergoeding. In de bovenstaande omstandigheden primeert het gebruik maken van deze mogelijkheid door HearingCoach International boven de uitoefening van de rechten van de koper wegens niet naleving van de overeenkomst.

12: Retentierecht

 1. HearingCoach International heeft het recht om alle zaken, die zij van of namens de wederpartij onder zich heeft, onder zich te behouden, totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang hebben om een afgifteweigering te rechtvaardigen, jegens HearingCoach International heeft voldaan. Geraken dergelijke zaken die HearingCoach International onder dit recht in handen had, uit haar macht, dan is zij gerechtigd deze zaken op te eisen, als was zij zelf eigenaar.

13: Hoofdelijkheid

 1. Indien HearingCoach International met twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

14: Industriële en intellectuele eigendom

 1. Auteursrechten, octrooirechten, merk- en of modelrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle door HearingCoach International vervaardigde producten/diensten en op door HearingCoach International vervaardigde en/of ontworpen vormen en gereedschappen behoren toe aan HearingCoach International, zelfs al zijn die op aanwijzing, tekening of opdracht gemaakt, behoudens anders- luidende afspraken. Ingeval van inbreuk op deze rechten door de wederpartij, heeft HearingCoach International recht op een direct opeisbare boete van 12.500,00 Euro per overtreding, onverminderd haar overige rechten op schadevergoeding en intresten.
 2. Aansluitend bij de bepalingen van artikel 10, laatste lid, heeft HearingCoach International van haar wederpartij recht op vergoeding van alle geleden schade ingeval van iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerde) inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom bij of ingevolge gebruik door HearingCoach International van door de wederpartij ter beschikking gestelde tekeningen, gegevens, materialen, onderdelen of productieprocédés. Dit geldt ook ingeval van opslag of aflevering door HearingCoach International van volgens deze ter beschikking gestelde tekeningen, gegevens, materialen, onderdelen of productieprocédés vervaardigde goederen.

15: Onderhoud – verlenen van diensten

 1. Overeenkomsten voor het verlenen van diensten en onderhoudswerkzaamheden door HearingCoach International worden aangegaan voor een zodanige periode, dat daarin tenminste een vol kalenderjaar is gelegen. Zij worden behoudens schriftelijke opzegging voor 1 oktober, telkens met een jaar verlengd.
 2. Prijzen voor diensten en onderhoudswerkzaamheden zijn gebaseerd op de uitvoering van deze werkzaamheden tijdens de bij HearingCoach International gebruikelijke werktijden. Voor uitvoering buiten deze tijden gelden bijzondere tarieven, terwijl tevens extra reistijden reiskosten in rekening kunnen worden gebracht.
 3. De door HearingCoach International geleverde diensten en onderhoudswerkzaamheden omvatten zowel preventief onderhoud en controles alsook herstelwerkzaamheden. Deze onderhoudswerkzaamheden, controles of herstellingen garanderen geen ononderbroken en/of foutloze werking van de onderhouden zaken. Door HearingCoach International vervangen onderdelen worden haar eigendom.

16: Toepasselijk recht – geschillen

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is, en dat voor zover onderhavige bepalingen niets voorzien, uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Voor alle geschillen, voortvloeiend uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten, is enkel de rechtbank te Hasselt bevoegd.